Optiki süzgüç näme?

Optiki süzgüçleriň üç görnüşi bar: gysga ýol süzgüçleri, uzyn aýlawly süzgüçler we zolakly süzgüçler. Gysga aýlawly süzgüç, kesilen tolkun uzynlygyna garanyňda gysga tolkun uzynlyklaryny geçmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde tolkun uzynlyklaryny uzadýar. Munuň tersine, uzyn aýlawly süzgüç, gysga tolkun uzynlyklaryny bloklaýarka, kesilen tolkun uzynlygyna garanyňda uzyn tolkun uzynlyklaryny geçirýär. Zolakly süzgüç, tolkun uzynlyklarynyň belli bir diapazonyny ýa-da “zolagyny” geçmäge mümkinçilik berýän süzgüçdir, ýöne toparyň töweregindäki ähli tolkun uzynlyklaryny birleşdirýär. Monohromatiki süzgüç, tolkun uzynlygynyň diňe dar diapazonyny geçirýän zolakly süzgüçiň iň ýokary hadysasydyr.

Optiki süzgüç, beýleki bölekleri ret etmek bilen optiki spektriň bir bölegini saýlap geçirýär. Köplenç mikroskopiýada, spektroskopiýada, himiki derňewde we maşyn görmekde ulanylýar.
Optiki süzgüçler belli bir tolkun uzynlygyny ýa-da tolkun uzynlyklarynyň toplumyny geçirmäge mümkinçilik berýän passiw enjamlardyr. Dürli işleýiş mehanizmleri bolan optiki süzgüçleriň iki synpy bar: siňdiriji süzgüçler we ikilik süzgüçler.
Absorptiw süzgüçler dürli tolkun uzynlyklaryny siňdirýän dürli organiki we organiki däl materiallaryň örtügine eýe bolup, islenýän tolkun uzynlyklaryna geçmäge mümkinçilik berýär. Lightagtylyk energiýasyny siňdirýändigi sebäpli, bu süzgüçleriň temperaturasy iş wagtynda ýokarlanýar. Simpleönekeý süzgüçler we aýna esasly kärdeşlerine garanyňda has arzan süzgüçler döretmek üçin plastmassa goşup bolýar. Bu süzgüçleriň işleýşi, hadysanyň ýagtylygynyň burçuna däl-de, süzgüçleri emele getirýän materialyň häsiýetlerine baglydyr. Netijede, islenmeýän tolkun uzynlygynyň şöhlelenýän ýagtylygy optiki signalda ses çykaryp bilýän mahaly ulanmak üçin gowy süzgüçlerdir.
Dichroik süzgüçler işlemekde has çylşyrymly. Olar islenilmeýän tolkun uzynlyklaryny görkezmek we islenýän tolkun uzynlygy aralygyny geçirmek üçin döredilen takyk galyňlygy bolan optiki örtüklerden ybaratdyr. Bu, islenýän tolkun uzynlyklarynyň süzgüçiň geçiriş tarapyna konstruktiw päsgel bermegi bilen gazanylýar, beýleki tolkun uzynlyklary bolsa süzgüçiň şöhlelenýän tarapyna konstruktiw päsgel berýär.


Iş wagty: Awgust-02-2021